ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання послуг з пошуку замовників на дитячі табори

24 вересня 2018 р.

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Гревцева Людмила Анатоліївна, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 2480 000 0000 142911 від 08.08.2012 року, та представляє інтереси сайту KidsVisitor.com на підставі права власності (далі по тексту – Агент), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Виконавець), з іншого боку, далі разом - Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією про надання Послуг по пошуку Замовників на Дитячі табори для Виконавця.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Виконавця на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Виконавець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: факт реєстрації Виконавця на веб-сайті Агента та оформлення пропозиції щодо проведенню Дитячого табора на Веб-сайті Агента; оплата Послуг Агента на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Агента; письмове (в т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Виконавця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на Веб-сайті.

1.5. Укладаючи цей Договір Виконавець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Виконавець не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті Агента KidsVisitor.com.

«Агент» - власник веб-сайту, за допомогою якого Виконавцю надається послуга по пошуку замовників на Дитячи табори.

«Виконавець» - заклад, який організовує і проводить Дитячий табір.

«Замовник» - людина або організація, яка потребує знайти дитині (дітям) Дитячий табір.

«Дитячий табір» - організація і проведення відпочинку дітей з метою оздоровлення та освітнього і культурного розвитку. Період перебування дітей, визначається режимом функціонування закладу, який надає табір.

«Веб-сайт» - інтернет-сайт, на якому буде розміщена інформація Виконавця за адресою: kidsvisitor.com.

«Послуги» – організація, проведення та обслуговування Дитячого табору.

«Особистий Кабінет» - сторінка на веб-сайті, на якому Виконавець може вносити інформацію про Дитячий табір, бачити інформацію про внесені грошові кошти, бачити звіт про витрачені кошти.

«Умови проведення Дитячого табору» - вся інформація про проведення Дитячого табору, розміщена Виконавцем на веб-сайті.

Сторони також домовилися, що інші терміни і поняття, що зустрічаються в даному Договорі і не описані в Розділі 2, використовуються в логічному розумінні до предмету даного Договору, якщо інше прямо не передбачено даним Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Агент зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Виконавцю Послуги по пошуку замовників на Дитячи табори, а Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Послуги Замовнику та оплатити комісійну винагороду Агенту.

3.2. Агент знаходить Замовників на Дитячий табір, а Виконавець зобов'язується організувати Дитячий табір згідно з Умовами проведення Дитячого табору опублікованими на сайті.

3.3. Агент та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТА

Агент зобов'язаний:

4.1. Надати Виконавцю послуги належної якості.

4.2. Знайти Замовника, отримати від нього контактні дані та передати їх Виконавцю.

4.3. Надати доступ Виконавцю до Особистого Кабінету.

4.4. Агент має право: в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Виконавцем умов цього Договору; відмовити Виконавцю в розміщенні Послуги на Веб-сайті в разі невідповідності тематиці сайта; інші права - відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов'язаний:

5.1. Розмістити достовірну інформацію про Дитячий табір через Особистий кабінет на веб-сайті.

5.2. В разі зміни Умов проведення Дитячого табору, вартості, тощо, негайно відображати актуальну інформацію в Особистому Кабінеті.

5.3. Після отримання контактних даних Замовника, Виконавець зобов'язується самостійно домовитися з Замовником про оплату Дитячого табору та надати всю інформацію про необхідні документи для перебування дитини в Дитячому таборі та іншу необхідну інформацію.

5.4. Організувати та провести Дитячий табір згідно з Умовами, які опубліковані на Веб-сайті.

5.5. Сплатити комісійну винагороду Агенту після завершення Дитячого табору.

5.6. Виконавець має право: розміщувати і редагувати пропозиції Послуг за допомогою Особистого Кабінету; запросити звіт за розрахунками між Агентом і Виконавцем; інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

Сторони здійснюють наступні дії для виконання даного Договору:

6.1. Для пошуку Замовника Агент використовує: розміщення інформації про Дитячий табір на власному веб-сайті; розсилки батькам з інформацією про Дитячи табори; рекламу на своїх сторінках соціальних мереж, тощо.

6.2. Після знаходження Агентом Замовника і передачі його контактних даних Виконавцю, всі їх подальші переговори здійснюються без участі Агента.

6.3. У випадку відмови Виконавця від виконання Послуги після отримання його контактних даних, комісія Виконавцем сплачується Агенту в повному обсязі. У випадку відмови Замовника від послуги комісія Агенту не сплачується.

6.4. Якщо Послуга не надана або надана неналежним чином, то в такому випадку Виконавець зобов'язується самостійно вирішити питання щодо задоволення претензій Замовника.

7. ВИНАГОРОДА АГЕНТА ТА РОЗРАХУНКИ

7.1. Розрахунки між Сторонами на підставі цього Договору здійснюються у Національній валюті України – гривні.

7.2. Умови проведення Дитячого табору та ціна послуг Виконавця, що реалізуються за цим Договором, визначається в Особистому Кабінеті.

7.3. Вартість винагороди Агента становить 5% від вартості замовлених Послуг Замовником на Веб-сайті.

7.4. Сума замовлених Послуг, комісії Агента та розрахунки між Агентом та Виконавцем відображається в Особистому Кабінеті.

7.5. Виконавець зобов'язаний сплатити суму комісії Агента протягом 3 (трьох) робочих днів після виставлення рахунку Агентом.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ CTOPІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному Договору згідно законодавству України.

8.2. Агент не несе відповідальності за якість і безпечність Послуг, що пропонуються і реалізуються Виконавцем, а також за відповідність таких Послуг вимогам чинного законодавства України.

8.3. Виключається будь-яка відповідальність Агента перед третіми сторонами, в тому числі Замовниками, державними органами з захисту справ споживачів тощо, пов'язана з виконанням Виконавцем послуг Замовнику, дотриманням термінів надання послуг, а також в зв'язку з неналежним дотриманням та/або порушенням вимог законодавства про захист прав споживачів.

8.4. Агент не є особою, яка здійснює прийняття будь-яких претензій і рекламацій від Замовників.

8.5. Агент у разі невиконання Виконавцем положень пунктів 5.1. - 5.5. має право в односторонньому порядку розірвати Договір та зняти з публікації на Веб-сайті всю інформацію про заклад Виконавця.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Даний Договір регулюється законодавством України. У випадку виникнення суперечок між Сторонами, такі суперечки вирішуються шляхом переговорів. При неможливості вирішення суперечок між Сторонами шляхом переговорів, такі суперечки вирішуються судами України у відповідності до чинного законодавства.

9.2. Агент не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Виконавцю за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Агента (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Виконавця та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

9.3.Агент підтверджує, що він є платником єдиного податку.

9.4. Особиста інформація, що надається Виконавцем є конфіденційною. Інформація про Виконавця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

9.5. Агент не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Виконавцем при оформленні Послуги. Виконавець несе відповідальність за достовірність вказаної інформації при оформленні Послуги на сайті.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. РЕКВІЗИТИ АГЕНТА

ФОП Гревцева Л.А.

Рахунок: 26001052209424

МФО: 351533

ОКПО: 3035510562

Банк: ПАТ КБ ПриватБанк

Гревцева Людмила Анатоліївна

EMAIL: [email protected]