Podmínky a upozornění webu

Vítejte na webu KidsVisitor. Tento web je k dispozici výhradně proto, aby pomohl rodičům s dětmi při hledání informací o těchto objektech, místech trávení volného času, zábavy a pohodlneho pobytu ve vašem městě, zemi a po celem světě.
Pojem „Vy“ odkazuje na zákazníka, který navštěvuje web a/nebo přispívá obsahem na tento web.

Tento web je Vám poskytován podmínečně, pokud bezvýhradně souhlasíte s veškerými smluvními podmínkami a oznámeními uvedenými níže (společně dále jen „smlouva“).

Vstupem na tento web nebo jeho plně používáním souhlasíte s tím, že jste vázáni smlouvou, a vyjadřujete tím, že jste si přečetli její podmínky a porozuměli jim.
Smlouvu si přečtěte pozorně, protože obsahuje informace týkající se Vašich zákonných práv a omezení těchto práv. Smlouvu můžeme v budoucnu změnit nebo upravit v souladu s podmínkami zde uvedenými, a Vy jste srozuměni a souhlasíte s tím, že Váš následný přístup a používání tohoto webu po takové změně značí Váš souhlas s aktualizovanou, nebo upravenou smlouvou. Ve spodní části této stránky uvedeme datum, ke kterému byla poslední revize této smlouvy provedena, a všechny revize budou platné od jejich vyvěšení na webu. V případě jakýchkoli podstatných změn těchto podmínek budeme své členy informovat, a to buď zasláním oznámení na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci, nebo umístěním oznámení na náš web. Nezapomeňte se na tuto stránku pravidelně vracet a seznamovat se s aktuální verzí smlouvy.

POUŽITÍ WEBU

Podmínkou Vašeho používání tohoto webu je, abyste zaručili, že veškeré informace Vámi poskytnuté na tomto webu jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, pokud máte účet na webu KidsVisitor, zabezpečíte informace na Vašem účtu a budete dohlížet a zcela zodpovídat za veškeré používání Vašeho účtu jinými osobami než Vámi. Chcete-li požádat o povolení, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu:


 

Za používání webu v souladu s těmito smluvními podmínkami nebudou uživatelům webu účtovány žádné poplatky. Web však obsahuje odkazy na weby třetích stran, které jsou provozovány a vlastněny nezávislými poskytovateli služeb či prodejci. Tyto třetí strany mohou zpoplatňovat použití určitého obsahu nebo služeb, které jsou na daném webu poskytovány. Proto byste měli dle svého uvážení zjistit veškeré nezbytné a vhodné informace předtím, než provedete jakoukoli transakci s libovolnou třetí stranou, a tím určit, zda bude účtován poplatek. V případech, kdy společnost KidsVisitor poskytuje na webu informace o poplatcích, jsou tyto informace poskytovány pouze informativně pro zvýšení pohodlí. Společnost KidsVisitor nijak nezaručuje, že tyto informace jsou správné, ani žádným způsobem nenese odpovědnost za obsah či služby poskytované na takových webech třetích stran.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Obsah,  informace a technika použitá k poskytnutí takového obsahu a informací jsou naším vlastnictvím. Souhlasíte, že nebudete jinak upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, provádět, rozmnožovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat či opětovně prodávat žádné informace, software, produkty ani služby získané z tohoto webu nebo jeho prostřednictvím. Dále se zavazujete, že nebudete:

  • používat tento web ani jeho obsah k žádným komerčním účelům;
  • pro přístup, sledování či kopírování jakéhokoli obsahu nebo informací z tohoto webu používat robota, pavouka, scraper či jiný automatizovaný prostředek ani žádný ruční proces, a to k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného svolení;
  • porušovat jakákoli omezení vylučující roboty na tomto webu ani obcházet jiná opatření použitá k zabránění či omezení přístupu na tento web;
  • provádět jakékoli kroky, které naši infrastrukturu vystavují, nebo dle našeho uvážení mohou vystavovat, nerozumnému nebo nepřiměřeně velkému                zatížení;
  • přímo odkazovat na jakoukoli část tohoto webu k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného svolení;
  • pomocí rámců, zrcadlení či jinak začleňovat jakoukoli část této webové stránky do jiné webové stránky bez našeho předchozího písemného svolení;
  • pokoušet se měnit, překládat, přizpůsobovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat ani zpětně analyzovat jakékoli softwarové programy používané společností KidsVisitor v souvislosti s webem nebo službami.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Společnost KidsVisitor věří v ochranu Vašich osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které na webu zveřejníte, budou použity v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li číst přejděte do sekce “ O Nas”.

RECENZE, KOMENTÁŘE A POUŽITÍ DALŠÍCH INTERAKTIVNÍCH OBLASTÍ

Jsme vždy rádi, když se nám ozvete. Mějte na paměti, že odesláním obsahu na tento web buď e-mailem, vyvěšením na tomto webu nebo jinak, včetně recenzí mist dotazů, poznámek, doporučení, nápadů apod. obsažených v jakémkoli podání, udělujete webu KidsVisitor nevýhradní, bezplatné, trvalé, přenosné, neodvolatelné a dále plně podlicencovatelné právo : používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, šířit, publikovat, vytvářet odvozená díla a veřejně zobrazovat a vykonávat taková podání po celém světě na jakémkoli médiu, nyní známém či v budoucnu vynalezeném, k jakémukoli účelu; používat jméno, které odešlete v souvislosti s takovým podáním. Potvrzujete, že web KidsVisitor může dle vlastního uvážení uvést zdroj Vašich komentářů či recenzí. Dále společnosti KidsVisitor udílíte právo na základě zákona stíhat každou osobu či subjekt, které porušením této smlouvy poruší práva Vaše nebo práva společnosti KidsVisitor, k odeslanému obsahu. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že odeslaný obsah není důvěrný a ani nepodléhá vlastnickým právům.
Společnost KidsVisitor kontroluje zprávy uživatelů zveřejněné nebo šířené na tomto webu a v žádném případě neponese za takové zprávy uživatelů odpovědnost. Společnost KidsVisitor si však vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu, a na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění odstranit jakékoli zprávy uživatelů a/nebo obsah webu.
Na tomto webu Vy můžete zveřejňovat recenze mist zážitků z cest nebo jiný obsah, zprávy, materiály. Pokud web KidsVisitor takové interaktivní oblasti poskytuje, nesete výhradní odpovědnost za své používání těchto interaktivních oblastí a používáte je na své vlastní riziko. Vy výslovně zavazujete, že nebudete zveřejňovat, nahrávat, přenášet, šířit, ukládat, vytvářet ani jinak prostřednictvím webu zveřejňovat žádnou z následujících položek:
Jakoukoli zprávu, data, informaci, text, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, kód či jakýkoli jiný materiál, které jsou nepravdivé, nezákonné, zavádějící, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, neslušné, oplzlé, dvojsmyslné, obtěžující nebo podporující obtěžování jiné osoby, výhružné, narušující práva na ochranu osobních údajů a osobnosti, vulgární, štvavé, podvodné nebo jinak nepřípustné;
obsah, který je zjevně urážlivý vůči internetové komunitě, například obsah podporující rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
obsah, který by představoval, podněcoval, podporoval, schvaloval nebo naváděl k provádění nezákonné činnosti či trestného činu, způsobil občanskoprávní odpovědnost, porušoval práva jakékoli strany v jakékoli zemi na světě, nebo který by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, národní či mezinárodní právní předpisy;
obsah, který poskytuje instruktážní informace pro nezákonné aktivity, jako je výroba či nákup nelegálních zbraní, porušování soukromí jakékoli osoby nebo poskytování či vytváření počítačových virů;
obsah, který může porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní či vlastnická práva jakékoli strany. Zejména obsah, který podporuje nezákonné nebo neoprávněné kopírování autorskoprávně chráněného díla jiné osoby, například poskytování pirátských kopií počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací sloužících k obcházení továrně instalovaných zařízení zajišťujících ochranu před kopírováním nebo poskytování pirátských kopií hudby či odkazů na pirátské soubory s hudbou;
obsah, který se vydává za jinou osobu či subjekt nebo jinak klamavě popisuje Váš vztah k jakékoli osobě nebo subjektu, včetně společnosti KidsVisitor;
nevyžádané propagační materiály, hromadné rozesílání e-mailů nebo-li „spamu“, přenos „nevyžádané pošty“, „řetězové dopisy“, vedení politické kampaně, reklamy, soutěže, věcné loterie nebo žádosti;
obsah obsahující komerční aktivity a/nebo prodej bez našeho předchozího písemného svolení, například soutěže, sázky, výměnu, reklamu a pyramidové hry;
soukromé údaje jakékoli třetí strany, zejména příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla sociálního pojištění a čísla kreditních karet;
obsahuje stránky s omezeným nebo heslem chráněným přístupem nebo skryté stránky či obrázky (takové, které neodkazují na dostupnou stránku nebo nejsou z jiné dostupné stránky odkazovány) ;
obsahuje viry, poškozená data či jiné škodlivé, ničivé nebo narušující soubory;
obsah, který nesouvisí s tématem oblasti, v níž je zveřejněn;
Obsah nebo odkazy na obsah, který dle výhradního posouzení webu KidsVisitor  porušuje předchozí zde uvedené podkapitoly, je nevhodný, omezuje jinou osobu nebo jí brání v používání či užívání tohoto webu nebo  který může vystavit web KidsVisitor nebo jeho uživatele újmě, nebo odpovědnosti jakéhokoli typu.
Společnost KidsVisitor nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádnou finanční odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný, uložený nebo nahraný Vámi či jakoukoli třetí stranou, ani za jeho ztrátu či jakékoli poškození, a dále společnost KidsVisitor nenese odpovědnost za jakékoli chyby, pomluvy, nactiutrhání, urážky, opomenutí, lži, obscénnost, pornografii ani neslušné vyjadřování, se kterými se můžete setkat.
Jako poskytovatel interaktivních služeb není web KidsVisitor odpovědný za žádná vyjádření, prohlášení ani obsah poskytnutý jeho uživateli. Přestože společnost KidsVisitor není povinna prověřovat, upravovat či sledovat jakýkoli obsah zveřejněný uživatelem, společnost KidsVisitor si vyhrazuje právo – zcela dle vlastního uvážení – bez upozornění odebírat, prověřovat, překládat či upravovat jakýkoli obsah odeslaný na web nebo uložený na webu, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, nebo takové činnosti provádět prostřednictvím třetích stran jejím jménem, přičemž Vy nesete na vlastní náklady výhradní odpovědnost za vytváření záložních kopií a nahrazování obsahu, který zveřejníte nebo uložíte na webu.
Pokud bude shledáno, že Vám náleží osobní práva (včetně práva osobovat si autorství nebo právo na nedotknutelnost díla) k obsahu, tímto prohlašujete, že: nepožadujete, aby jakékoli osobní údaje byly použity v souvislosti s daným obsahem nebo z něj odvozenými díly či jeho aktualizacemi;  nemáte výhrady vůči zveřejnění, použití, úpravě, smazání a využívání obsahu webem KidsVisitor nebo držiteli jeho licence, nástupci a nabyvateli práv; navždy se zříkáte a souhlasíte s neuplatněním či neprosazováním jakéhokoli nároku na veškerá osobní práva autora na jakýkoli obsah; a navždy zbavujete web KidsVisitor a držitele jeho licence, nástupce a nabyvatele práv odpovědnosti za všechny nároky, které byste jinak vůči webu KidsVisitor uplatňovali na základě takových osobních práv.
Jakékoli využití tohoto webu v rozporu s výše uvedenými ustanoveními je porušením podmínek této smlouvy a může mít za následek, mimo jiné, ukončení nebo pozastavení vašich práv k užívání tohoto webu.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
 

Informace, software, produkty a služby zveřejněné na této webové stránce mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Společnost KidsVisitor nezaručují přesnost a nepřijímají žádnou odpovědnost za chyby či jiné nepřesnosti týkající se informací (ceny, fotografie, seznamy služeb,obecné popisy produktů, atd.) Skupina KidsVisitor nečiní žádná prohlášení o vhodnosti informací, softwaru, produktů a služeb obsažených na tomto webu (obsahu webu) ani jakékoli jejich části k jakémukoli účelu, přičemž zahrnutí nebo nabídka jakýchkoli produktů či služeb na tomto webu neznamená souhlas či doporučení takových produktů či služeb ze strany skupiny KidsVisitor . Všechny takové informace, software, produkty a služby jsou poskytovány tak „jak jsou“, bez záruky jakéhokoli druhu. Skupina KidsVisitor se zříká veškerých záruk, podmínek a jiných podmínek jakéhokoli druhu v tom smyslu, že tento web, jeho servery či jakékoli e-maily odeslané skupinou KidsVisitor jsou prosté virů či jiných škodlivých součástí. Společnost KidsVisitor se tímto v maximálním možném rozsahu, přípustném podle právních předpisů, zříká veškerých záruk a podmínek s ohledem na tyto informace, software, produkty a služby, včetně všech předpokládaných záruk a podmínek, či podmínek jakéhokoli druhu ohledně prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, vlastnictví, tichého vlastnictví a neporušení práv.
Společnost KidsVisitor se také výslovně zříká veškerých záruk, prohlášení či jiných podmínek jakéhokoli druhu, pokud jde o přesnost obsahu webu a vlastnická práva k němu.
Za výše uvedených podmínek platí, že používáte web na vlastní riziko a skupina KidsVisitor (nebo její vedoucí pracovníci, členové představenstva a přidružené společnosti) nemůže v žádném případě nést odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, trestní, náhodné, zvláštní či následné ztráty či škody, ani za jakoukoli ztrátu příjmů, zisků, dobré pověsti, dat, obchodních příležitostí či využití peněz ani za ztráty či újmu vzniklou z přerušení nebo ve spojení s přerušením podnikání jakéhokoli druhu, které vznikly z vašeho přístupu nebo ve spojení s vaším přístupem na tento web, zobrazením či používáním tohoto webu nebo ze zpoždění či znemožnění přístupu na tento web, jeho zobrazení či používání (včetně vašeho spoléhání se na recenze a názory uvedené na tomto webu; jakýchkoli počítačových virů, informací, softwaru, odkazovaných stránek, produktů a služeb získaných prostřednictvím tohoto webu; nebo jinak plynoucí z přístupu, zobrazení nebo používání tohoto webu), bez ohledu na to, zda jsou založeny na smlouvě, občanskoprávním deliktu, objektivní odpovědnosti nebo jinak, a to i tehdy, pokud byla společnost KidsVisitor na možnost vzniku těchto škod upozorněna.
Tyto smluvní podmínky a výše uvedené vyloučení odpovědnosti nemají vliv na povinná zákonná práva, která nelze na základě platných právních předpisů vyloučit.
Omezení odpovědnosti odráží rozdělení rizik mezi stranami. Omezení uvedená v tomto oddíle setrvají v platnosti i tehdy, pokud by jakýkoli omezený prostředek nápravy uvedený v těchto podmínkách pozbyl svůj základní účel. Omezení odpovědnosti stanovená v těchto podmínkách platí ve prospěch společností skupiny KidsVisitor.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Tento web může obsahovat hypertextové odkazy na weby provozované jinými stranami než společností KidsVisitor. Takové hypertextové odkazy jsou Vám poskytovány pouze pro referenci. My tyto weby nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich obsah ani za postupy ochrany osobních údajů či jiné postupy těchto webů. Dále platí, že vy odpovídáte za přijetí opatření k zajištění toho, aby Vámi vybrané odkazy a Vámi stažený software (ať již jej stáhnete z tohoto webu či z jiných webů) neobsahoval takové položky, jako jsou viry, červy, trojští koně, vady a další prvky ničivé povahy. Skutečnost, že uvádíme hypertextové odkazy na takové weby, ještě neznamená, že schvalujeme materiály zveřejněné na těchto webech, ani že jsme jakkoli spojeni s jejich provozovateli. V některých případech můžete být webem třetí strany požádáni, abyste svůj profil na webu KidsVisitor propojili s profilem na jiném webu třetí strany. Tato volba je zcela dobrovolná, přičemž rozhodnutí povolit propojení těchto informací lze kdykoli zakázat (na webu třetí strany).


PŘEVODNÍK MĚN
 

Měnové kurzy vycházejí z různých veřejně dostupných zdrojů a měly by sloužit pouze jako vodítko. Neověřujeme, zda jsou kurzy přesné, a skutečné kurzy se proto mohou lišit. Aktualizace měnových kurzů neprobíhá každý den. Informace poskytnuté v rámci této aplikace by měly být přesné, avšak společnost KidsVisitor neposkytují žádnou záruku ohledně této přesnosti. Při použití těchto informací k jakémukoliv finančnímu účelu Vám doporučujeme, abyste se obrátili na kvalifikovaného odborníka a ověřili přesnost měnových kurzů. Neposkytujeme oprávnění k použití těchto informací k žádnému jinému účelu než pro osobní použití a výslovně zakazujeme opětovný prodej, opětovnou distribuci a použití těchto informací pro obchodní účely.
 

AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY
 

Veškerý obsah tohoto webu je: ©2016 KidsVisitor. Všechna práva vyhrazena. Společnost KidsVisitor není odpovědná za obsah na webech provozovaných jinými stranami než společností KidsVisitor. KidsVisitor, logo, a veškeré další názvy produktů a služeb a slogany zobrazené na webu jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky společnosti KidsVisitor a/nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů licencí a nesmí být kopírovány, napodobovány ani používány, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného svolení společnosti KidsVisitor nebo příslušného vlastníka ochranné známky. Dále, vzhled webu a způsob práce s webem, včetně veškerých záhlaví stránek, vlastní grafiky, ikon tlačítek a skriptů, jsou značkou služby, ochrannou známkou a/nebo chráněným designem společnosti KidsVisitor a nesmí být kopírovány, napodobovány ani používány, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného svolení společnosti KidsVisitor. Veškeré ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy společností či loga uvedené na webu, jsou majetkem příslušných vlastníků. Odkaz na jakékoli produkty, služby, procesy či jiné informace prostřednictvím obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele či jinak, nepředstavuje ani nepřímo nenaznačuje souhlas s nimi ani jejich podporu či doporučení společností KidsVisitor.

 

ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NELEGÁLNÍHO OBSAHU
 

Web KidsVisitor pracuje na základě principu „oznámení a odstranění“. Máte-li jakékoli stížnosti nebo námitky ohledně materiálů či obsahu (včetně zpráv uživatelů) zveřejněných na tomto webu nebo jste přesvědčeni, že materiály či obsah zveřejněný na tomto webu porušuje Vaše autorská práva, neprodleně nás kontaktujte pomocí postupu pro oznamování a odstraňování. Pokud byl tento postup dodržen, společnost KidsVisitor vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby nelegální obsah v přiměřené lhůtě odebrala.
 

ÚPRAVY
 

Společnost KidsVisitor může tyto smluvní podmínky či jakoukoli jejich část dle vlastního uvážení průběžně měnit, doplňovat nebo odstraňovat, pokud to považuje za nezbytné pro právní, všeobecné regulatorní a technické účely nebo v důsledku změn poskytovaných služeb nebo uspořádání webu. Poté výslovně souhlasíte s tím, že budete vázáni veškerými takovými změněnými podmínkami.
Společnost KidsVisitor je oprávněna kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit kterýkoli aspekt služby KidsVisitor, včetně dostupnosti libovolné funkce, databáze nebo obsahu. Společnost KidsVisitor je také oprávněna bez předchozího upozornění stanovit pro určité funkce a služby omezení nebo částečně či zcela omezit váš přístup k webu nebo ke kterémukoli jinému webu KidsVisitor, aniž by nesla odpovědnost, z technických či bezpečnostních důvodů, a to aby zabránila neoprávněnému přístupu nebo ztrátě či zničení dat, a dále v případech, kdy se na základě vlastního uvážení domníváme, že porušujete kterékoli ustanovení těchto smluvních podmínek nebo jakéhokoli právního či jiného předpisu, anebo pokud se rozhodne ukončit poskytování určité služby.
 

Comprare Cialis 5 mg Giornaliero online in Italia Reazioni avverse a Cialis 5 mg Consegna a domicilio di Cialis 20mg Acquistare Cialis originale in Svizzera Consegna a domicilio di Viagra senza ricetta in Svizzera Comprare Cialis 10mg originale Acquistare Viagra in farmacia online Acquisto Cialis 5mg a buon prezzo Comentarios sobre Reduslim Comprare Spedra Avanafil senza ricetta online Dove comprare il Viagra in Svizzera Comprar Cialis barato Compra Viagra Contrareembolso comprar Cialis online mejores farmacias para comprar Viagra Posibles efectos secundarios de Cialis 5 mg Reduslim cómo tomar Problemas de erección Cilis vs Viagra Aviator Spribe Acquista Cialis generico 5 mg Cialis 5 mg effetti collaterali Prezzo di Cialis 20mg Ordina Cialis originale in Svizzera Viagra in vendita senza ricetta in Svizzera Acquistare Cialis 10mg Acquisto online di Viagra in farmacia Quanto costa il Cialis 5mg Efectividad de Reduslim Comprare Spedra Avanafil senza ricetta online Dove comprare il Viagra in Svizzera Cialis barato Comprar Viagra genérico Contrareembolso Cialis 5mg Comprar online viagra Efectos secundarios de Cialis 5 mg Reduslim venta Remedios para la Disfuncion Erectil comprar Cialis genérico avanafil prezzo cialis 20 mg prezzo cialis effetti benefici cialis 10 mg Reduslim Kaufen pulse x price prediction avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil