ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання послуг з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів
на Інтернет сайті  KidsVisitor.com

 

Цей Договір, в якому одна сторона представляє інтереси сайту KidsVisitor.com на підставі права власності (далі по тексту – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом - Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією про надання Послуг з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів на Інтернет сайті  KidsVisitor.com

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Виконавець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: факт реєстрації на Веб-сайті Виконавця та надання рекламної інформації на Веб-сайт Замовником; оплата Послуг Замовником на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця; письмове (в т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на Веб-сайті.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті Виконавця KidsVisitor.com.

«Акцепт» - повне прийняття умов Договору-оферти шляхом здійснення дій, зазначених в п.3. Договору-оферти. Акцепт створює Договір на розміщення рекламно-інформаційних матеріалів в мережі Інтернет на сайті KidsVisitor.com.

«Виконавець» - власник веб-сайту, за допомогою якого надається послуга Замовнику.

«Замовник» - фізична та / або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, і є таким чином Замовником послуг  за укладеним договором Оферти.

«Веб-сайт» - інтернет-сайт, на якому буде розміщена рекламна інформація Виконавця за адресою: kidsvisitor.com.

«Рекламні матеріали» - чи «реклама» - інформація, поширювана в мережі Інтернет, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування, формування і підтримка інтересу до нього і його просування на ринку;

«Особистий Кабінет» - сторінка на веб-сайті, на якому Виконавець може вносити рекламно-інформаційни матеріали на Сайт.

Сторони також домовилися, що інші терміни і поняття, що зустрічаються в даному Договорі і не описані в Розділі 2, використовуються в логічному розумінні до предмету даного Договору, якщо інше прямо не передбачено даним Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику послуг з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів Замовника на Інтернет-сторінках Сайту.

3.1.1. Акцепт здійснюється шляхом передплати Послуг, щодо яких укладається договір, c урахуванням умов Прейскуранта, що є невід'ємною частиною цієї Оферти.

3.1.2. Термін Акцепту становить 3 (три) банківських дня з моменту виставлення рахунку на оплату замовленої Рекламної кампанії.

3.2. Договір на розміщення рекламних матеріалів вступає в силу з моменту Акцепту Договору-оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем зобов'язань з надання Послуг в обсязі, що відповідає розміру виробленої Замовником передоплати (в тому числі повторно виробленої до припинення Договору), або до моменту розірвання Договору.

 

4. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник заповнює і відправляє Виконавцю інформацію для розміщення на сайті KidsVisitor.com  за допомогою  особистого кабінету або на електронну адресу, вказану в контактах сайту.

4.2. Після отримання від Замовника даних для розміщення на Сайті, відповідальний менеджер перевіряє інформацію на актуальність і відповідність тематиці Сайту.

4.3. Якщо надана інформація відповідає необхідним параметрам, Виконавець виставляє рахунок на оплату послуг Замовнику.

4.4. Після проведення Замовником оплати виставленого рахунку та зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, договір Оферти вступає в силу по відношенню до послуг, за якими проведена передоплата.

4.5. Виконавець приступає до виконання своїх зобов'язань за даною офертою не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження на його розрахунковий рахунок попередньої оплати.

4.6. За фактом надання послуг Виконавець складає Акт про надання послуг не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту повного виконання зобов'язань.

4.7. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після відправки Виконавцем Акту про надання послуг на поштову адресу Замовника зазначений інформаційному листі Замовником не виставлена письмова претензія. У разі відсутності претензії, Акт про надання послуг вважається підписаним, а послуги наданими повністю і належним чином.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю по електронній пошті або за допомогою особистого кабінету інформацію для публікації на Сайті та здійснити оплату виставленого рахунку не пізніше, ніж за 3 (три) дні до початку розміщення інформації.

5.2. Замовник зобов'язаний прийняти і підписати своєчасно Акт про надання послуг Виконавцем.

5.3. Замовник несе всю відповідальність за відповідність форми і змісту публікації всім вимогам законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків.

5.4. Замовник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати всі суперечки і врегулювати всі претензії і позови третіх осіб, розпорядження і вимоги уповноважених державних і муніципальних виконавчих органів влади, що надійшли як на адресу Замовника, так і на адресу Виконавця, в зв'язку з розміщенням або іншим використанням за Договором Оферти , банера або матеріалів, на які посилається банер, а також відшкодувати всі збитки і витрати, понесені Виконавцем в зв'язку з такими претензіями і позовами.
У разі пред'явлення претензій і/або позовних вимог третіх осіб до Виконавця, що виникли в зв'язку з розміщенням рекламних та/або інформаційних матеріалів Замовника, Замовник зобов'язується забезпечити свою участь в розгляді пред'явлених Виконавцю претензій і/або позовних вимог від третіх осіб, відшкодувати Виконавцю вартість судових , накладних та інших витрат і відшкодовувати Виконавцю збитки, понесені Виконавцем, в разі задоволення судовими органами заявлених претензій і
/ або позовних вимог третіх осіб до Виконавцю, пов'язаних з розміщенням рекламних та / або інформаційних матеріалів Замовника.

5.5. У разі порушення Замовником умов договору Оферти Виконавець має право припинити надання послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень і відшкодування завданих Виконавцю таким порушенням збитків у повному обсязі та / або розірвати договір Оферти з направленням відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника.

5.6. Сторони погодилися, що в суперечливих ситуаціях достатнім підтвердженням кількості і якості наданих за Договором послуг є дані електронної статистики Kidsvisitor.com і зміст листування Сторін за допомогою електронної пошти.

5.7. Замовник зобов'язується під час надання Виконавцю рекламної інформації за даним Договором не змінювати зміст Інтернет-ресурсу на який посилається рекламна інформація.

5.8. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Замовник запевняє і гарантує Виконавцю, що:
- Замовник вказав достовірні персональні дані і реквізити юридичної особи ;
- Замовник укладає договір Оферти  добровільно, при цьому Замовник повністю ознайомився з умовами Оферти, повністю розуміє предмет Оферти і договору Оферти, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору Оферти.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов'язується розмістити інформацію, надану Замовником на Інтернет-ресурсі kidsvisitor.com відповідно до умов цієї Оферти, узгодженими даними і ціною.

6.2. Вимагати оплату послуг відповідно до умов цієї Оферти.

6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником та третіми особами за достовірність інформації, наданої Замовником, за зміст та  якість поданих в ньому матеріалів.

Всю відповідальність перед третіми особами за зміст і достовірність Реклами повністю несе Замовник, в тому числі за порушення прав третіх осіб при опублікуванні такої інформації.

6.4. Виконавець має право відмовитися від надання послуг за договором в односторонньому порядку:
- письмово повідомивши про це Замовника, за умови повного повернення передоплати за ненадані послуги;
- без повідомлення, якщо рекламно-інформаційні матеріали, надані Замовником, будуть містити інформацію нецензурного характеру або ганьбить честь і гідність Виконавця або третіх осіб;
- в разі невідповідності рекламних матеріалів етичним, політичним і тематичним принципами Інтернет-сайту, письмово повідомивши Замовника про своє рішення.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем обов'язків, Виконавець відшкодовує Замовнику збитки в розмірі невиконаного або неналежне виконаного, тобто виробляє розміщення реклами Замовника в обсязі, що не перевищує в будь-якому випадку обсяг нерозміщених і / або неналежно розміщених Рекламних матеріалів, на умовах, раніше обумовлених Сторонами, в узгоджені з Замовником терміни. Ніякі інші виплати та відшкодування за цим Договором Виконавцем не виробляються.

6.6. Сукупна відповідальність Виконавецем за договором Оферти, по будь-яким претензіям щодо договору Оферти або його виконанням обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором оферти.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ CTOPІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному Договору згідно законодавству України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за якість і безпечність Послуг, що пропонуються і реалізуються Замовником, а також за відповідність таких Послуг вимогам чинного законодавства України.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний Договір регулюється законодавством України. У випадку виникнення суперечок між Сторонами, такі суперечки вирішуються шляхом переговорів. При неможливості вирішення суперечок між Сторонами шляхом переговорів, такі суперечки вирішуються судами України у відповідності до чинного законодавства.

8.2. Виконавець підтверджує, що він є платником єдиного податку.

8.3. Особиста інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його замовлення.

8.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної інформації при оформленні Послуги на сайті.

8.5. Жодна зі сторін не може переуступити свої права та обов'язки за Договором третім особам.

8.6.  Цей договір припиняється після повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ